fbpx
 

A Kelen SC Sporttelep / Pályarend / NB III

Pályánk rövid története

KELEN SC SPORTTELEP

Az egyesület labdarugó pályája ekkor még a  mai Solt utca albertfalvai oldalán, a patak jobb oldalán az egykori „kis sorompó” szomszédságában volt. Öltöző a pálya mellett nem volt, ezért a csapatok a Völgy utcában (ma Alabástrom utca) lévő Polgárok Köre épületében öltöztek. A klub ifjúsági csapata az 1929-30. évi bajnoki szezonban bajnokságot nyert.

Az egyesület jelenleg is használatban lévő Hunyadi Mátyás utcai sporttelepét   1934-ben adták át. Részlet a Kelenvölgy emlékkönyve c. könyvből:

1934.augusztus
Felavatják a Kelenvölgyi Sport Club új, Hunyadi Mátyás utcai labdarúgó pályáját. Az egyesületet a Budafoki úti Röck Gépgyár (később Április 4. Gépgyár) támogatja.

 

A sporttelep első nagyobb átalakítására és bővítésére 1962 – 64 között került sor. Első ütemben előkészítették füvesítésre a center pályát, elkészült a lelátó és a kerítés mellé fákat telepítettek. A centerpálya melletti szántóföldön kialakították a középső pályát, a center pálya köré 6 sávos salakos futópálya, az öltözők mellé két teniszpálya épült. A center pályát1965 – 67-ben gyeptéglákkal  füvesítették és felépült a 300 m2 alapterületű öltözőépület is. A füvesités időszakában a csapatok  a középső pályán edzettek és játszották  a mérkőzéseiket. 1967-ben a Ferencváros csapatával avatták fel a füves pályát, majd sorra jöttek a neves csapatok úgy, mint Honvéd, Dózsa, Vasas, emellett a Magyar Válogatott  is játszott nálunk. 1968-ban  Zarka László, az ificsapat játékosa az országos ifjúsági válogatott keret tagja volt.  Ezekben az években játszottak pályánkon neves csapatok ellen kupameccseket, rangadókat, ennek köszönhetően 2000 szurkolóval is megtelt a Kelenvölgyi “Stadion”.

Kedves Látogató!

Nagyon örülünk, hogy jelenlétével megtisztelte a KELEN SC Sporttelepét! Reméljük, hogy jól fogja magát érezni nálunk! Ne feledje azonban, hogy a KELEN SC Sporttelepe magánterület, ahol a kulturált együttlét, valamint a baleset- és veszély mentes időtöltés érdekében, léteznek – a sportlétesítmény egész területén érvényes – szabályok. Ezekre az egyszerű szabályokra szeretnénk most felhívni a figyelmét:

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
 • érvényes belépőjeggyel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik;
 • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
 • nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a Kelen SC megtiltotta;
 • nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;
 • nem áll a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban Stv.) 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, a szabálysértési kitiltás, vagy az Stv. 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;
 • nem tanúsít az Stv. 73. § (2) bekezdés szerinti magatartást („a Kelen SC köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani”.)
 • vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát;
 • betartja a Kelen SC által meghatározott biztonsági előírásokat, ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul;
 • nem folytathat – vagy korábbi, és/vagy aktuális magatartásából nem lehet arra következtetni, hogy folytatni fog – olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét vagy vagyoni javait;
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.
2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálása

A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására a sportrendezvény biztosítását végző rendőr és rendező jogosult.

3. Belépés

A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. Amennyiben a néző ennek a feltételnek, vagy a rendező egyéb, a rendre vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, úgy a létesítménybe történő beléptetését a rendező megtagadja. A sportlétesítményt – amennyiben arról a Kelen SC és a rendező másképpen nem rendelkezik – csak a jegyen feltüntetett belépési ponton hagyhatja el.

4. A Sporttelepen területén...
 • Aki sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.
 • Aki sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik meg vagy tartózkodik, amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy által történő azonosítását, szabálysértést követ el.
 • Felhívjuk a nézők figyelmét a 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartására.
5. A néző a sportrendezvényen:
 • köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a Kelen SC által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait;
 • a dohányzással kapcsolatos előírásokat betartja;
 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát;
 • rasszista vagy gyűlöletre uszító, agresszív, a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető magatartást nem tanúsíthat;
 • a tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, korlátra, illetve oszlopra csak Kelen SC és a rendező engedélyével helyezhet el, azzal a kihelyezett reklámokat, menekülési útvonalakat nem fedheti el;
 • köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a Kelen SC- nek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni;
 • nem folytathat hivatalos engedély nélküli vállalkozási, aktuálpolitikai tevékenységet, különös tekintettel az Kelen SC partnereitől független vállalkozási tevékenységet.
6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:
 • a Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja;
 • A Kelen SC az általa, valamint az utazó sportszervezet a részvételével szervezett sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a Kelen SC által vagy az utazó sportszervezet részvételével szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg;
 • Ha a sportrendezvényre belépésre jelentkező vagy a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az Stv. 73. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a (2) bekezdés szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező a személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére az Stv. 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.
 • a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét;
 • a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik,
7. A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában...

A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a Kelen SC- nek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni. A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása esetén a menekülő útvonalra és a menekülés módjára – a Kelen SC által előzetesen kidolgozott vonatkozó terv szerint – a helyszínen feladatot ellátó rendőrség utasításai az irányadók.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a Kelen SC:
 • gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a Kelen SC a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el, azonban a tárgyakat maximum két héten keresztül őrzi;
 • jogosult a sportlétesítménybe nem illő, a rendezvényre nem való tárgyak (pl. esernyő, dezodor, műanyag flakon, üveg palack, szerszámok, élelmiszer, járművek, stb.), egyéb élőlények (pl. háziállatok) bevitelét megtiltani, és ezt a rendezőkön keresztül ellenőriztetni;
 • jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, valamint a Kelen SC vagy – rendező alkalmazása esetén – a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.
 • A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja.
9. Felelősségbiztosítás

A Kelen SC a résztvevők érdekében felelősségbiztosítást kötött.

10. Sportlétesítmény elhagyása

A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a Kelen SC a visszatartásról önállóan is dönthet.

11. A sportrendezvény és a nézők biztonsága

A sportrendezvény és a nézők, valamint a további résztvevők biztonságára vonatkozó részletes előírásokat jogszabály állapítja meg.

12. Jogszabály, pályarendszabály megsértés esetén

Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a Kelen SC érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá a Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.

13. Médiaanyagok a sportlétesítmény területén

Figyelem, a létesítményben kép és hangrögzítés történik! Kamerával megfigyelt terület!

Az egyesület területén, saját szervezésű vagy az MLSZ által szervezett eseményeken kép, és hanganyagokat rögzíthetünk, amelyek a Kelen SC hivatalos oldalán és Facebook oldalon (esetleg YouTube-on) megosztásra kerülnek. Ezzel kapcsolatban további információkat kérni vagy észrevételeiket az info@kelensc.hu email címen lehet közölni.

Köszönettel: Kelen SC vezetősége

NB III mérkőzések

TÉRKÉP / INFORMÁCIÓ
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2021/07/palya-alaprajz.jpg

Képek a Kelen SC Sporttelepről

GALÉRIA

SZERETNÉL TE IS CSATLAKOZNI A KELEN SC-HEZ?

KIEMELT TÁMOGATÓINK

https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/04/mlsz.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/08/simple-noi-liga.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2022/08/tippmix.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/04/sponsor-8.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/04/dvm.png

PARTNEREINK

https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/04/select.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2022/08/ziccer.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/05/nike.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/04/footballfactor.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/04/budair.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/04/ids.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/04/profilakt.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2020/05/palbau-bt.png
https://kelensc.hu/wp-content/uploads/2022/02/ujbuda-liga.png
footer_kelen_cimer

Családias közösség, folyamatos fejlődés, kiemelkedő tehetségmenedzsment – klubunk szakmai légkörét, és mindennapi hangulatát is különleges miliő jellemzi, melyben mindenki megélheti a tehetségét, legyen az játékos, edző, vagy munkatárs.

© Kelen Sport Club. Minden jog fenntartva. Készítette: a NUI Design csapata